GGZ icoon

Geestelijke gezondheidszorg

GGZ-instellingen en vrijgevestigden in de GGZ
Stel, u wilt als psychiater medicatie voorschrijven aan een cliënt. Dan wilt u weten of uw cliënt andere medicatie gebruikt en/of bepaalde allergieën heeft. En als u vervolgens besluit medicatie voor te schrijven, dan is het handig om meteen een digitaal recept (vooraankondiging) naar de apotheek van uw cliënt te kunnen sturen. Steeds meer GGZ-zorgaanbieders zien het belang van elektronische uitwisseling van medische gegevens en sluiten daarom aan op het AORTA-afsprakenstelsel en het Landelijk Schakelpunt (LSP).
Behandelaar en cliënt

Medische gegevens uitwisselen

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) stelt GGZ-zorgaanbieders in staat de eerste grote stappen te zetten naar elektronische uitwisseling van medische gegevens, door:

 • Het opvragen van actuele medicatiegegevens bij apotheken waar de cliënt medicatie haalt,
 • Het aanmelden baxtergegevens en intoleranties, contra-indicaties en allergieën wanneer u zelf medicatie heeft voorgeschreven,
 • Een elektronisch recept (vooraankondiging) meteen naar de apotheek van de cliënt te sturen, zodat de apotheek de nodige voorbereidingen kan treffen,
 • Gegevens uit te wisselen met de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt.
   

Bekijk onze oplossingen

Veelgestelde vragen

Is toestemming ook nodig voor andere uitwisselingssystemen dan het Landelijk Schakelpunt?

Ja, de wet is van toepassing op alle vergelijkbare systemen. De koepelorganisaties KNMP, LHV en InEen zijn van mening dat het er niet om gaat de grenzen van de wet op te zoeken in wat wel en niet mag en moet. Maatschappelijk en politiek gezien vinden zij het nodig dat de patiënt wordt gevraagd of relevante gegevens mogen worden gedeeld met andere zorgverleners die een behandelrelatie met de patiënt hebben of krijgen. Met het voorlichtingsmateriaal van VZVZ vraagt u alleen toestemming voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt.

Welke EPD's / EVS'en maken gebruik van LSP+?

LSP+ wordt door de volgende leveranciers als DVZA ingezet:

 • Winbase (EPD) - Incura
 • FarMedvisie (EVS) - FarMedZ
 • Careweb (EPD)
Hoe kan een zorgverlener een medewerker mandateren om met het Landelijk Schakelpunt te werken?

Een zorgverlener heeft alleen toegang tot het Landelijk Schakelpunt met een UZI-zorgverlenerpas. De zorgverlener kan bepaalde werkzaamheden delegeren aan een assistent of een arts in opleiding. De zorgverlener kan deze medewerker dan tijdelijk mandateren om onder zijn verantwoordelijkheid gegevens te raadplegen via het Landelijk Schakelpunt. De zorgverlener registreert dit mandaat in zijn zorginformatiesysteem. De gemandateerde medewerker heeft met een UZI-medewerkerpas op naam toegang tot het Landelijk Schakelpunt.

Welke UZI-middelen heeft een zorgverlener nodig om met het Landelijk Schakelpunt te kunnen werken?

UZI staat voor Unieke Zorgverlener Identificatie. UZI-middelen worden uitgegeven door het UZI-register, onderdeel van het CIBG. Om met het Landelijk Schakelpunt te kunnen werken heeft een zorgverlener de volgende UZI-middelen nodig:

 • Een UZI-pas: deze pas (met persoonlijke pincode) bevat de elektronische identiteit van de zorgverlener en zijn rol in het zorgproces. Er zijn twee soorten UZI-passen die toegang hebben tot het Landelijk Schakelpunt: de UZI-zorgverlenerpas en de UZI-medewerkerpas op naam. De derde pas, de UZI-medewerkerpas niet op naam, heeft geen toegang tot het Landelijk Schakelpunt.
 • Een UZI-servercertificaat: dit certificaat bevat de elektronische identiteit van het informatiesysteem of de applicatie.
Waarom is toestemming vragen aan patiënten verplicht?

Voor het verwerken van persoonsgegevens is uitdrukkelijke toestemming vereist van de persoon op wie die gegevens betrekking hebben (de ‘betrokkene’). Dit is wettelijk geregeld in de AVG. In aanvulling daarop stelt de WGBO nadere eisen aan het verwerken van medische gegevens, waaronder het delen (uitwisselen) van die gegevens met anderen.

Wanneer medische gegevens gedeeld worden (met andere zorgaanbieders) via een elektronisch uitwisselingssysteem, dan is daarvoor separaat uitdrukkelijke toestemming van de patiënt vereist. Het Landelijk Schakelpunt is een elektronisch uitwisselingssysteem.

Deze eis is per 1 juli 2017 verankerd in de 'Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg' (Wabvz). Daarin is expliciet opgenomen dat de zorgaanbieder de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt moet verkrijgen voor het uitwisselen van gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem. Ook is daarin vastgelegd dat de patiënt daarbij informatie moet worden verstrekt over zijn rechten bij elektronische gegevensuitwisseling, over de wijze waarop hij zijn rechten kan uitoefenen en over de werking van het elektronisch uitwisselingssysteem.

VZVZ heeft voor het verkrijgen van toestemming voor uitwisseling van gegevens via het LSP foldermateriaal en toestemmingsformulieren beschikbaar (https://www.vzvz.nl/zoeken/voorlichtingsmateriaal). Zorgverleners kunnen die kosteloos aanvragen.

Alle veelgestelde vragen

Op zoek naar technische informatie?

Bent u een ICT-dienstverlener met GGZ-zorgaanbieders als klantgroep en wilt u het Landelijk Schakelpunt implementeren in uw systeem? Meer informatie hierover leest u op de pagina's voor ICT-dienstverleners.

Meer informatie
Ontwikkelaars aan de slag

Ondersteuning

Heeft u vragen over het aansluiten op of het gebruik van het LSP? Neem dan contact met ons op.

VZVZ Service- en Informatiecentrum

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur