Afbeelding
Netwerk_schakelkast

Over AORTA-LSP

De uitwisseling van medische gegevens is omgeven met tal van technische en organisatorische maatregelen en afspraken. Die zijn vastgelegd in het afsprakenstelsel AORTA. AORTA beschrijft alle afspraken en regels die gelden voor de infrastructuur van het Landelijk Schakelpunt (LSP) en het gebruik daarvan. Het afsprakenstelsel komt tot stand dankzij intensieve samenwerking van alle betrokken partijen in het zorgveld en onder coördinatie van VZVZ. De documentatie van AORTA is openbaar. AORTA is permanent in ontwikkeling en kent een goed gedocumenteerd versiebeheer.

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) bevat een aantal gemeenschappelijke infrastructurele voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de informatie-uitwisseling die op basis van AORTA plaatsvindt. AORTA bevat daarnaast een stelsel van landelijk dekkende netwerken die gezamenlijk het Zorgnet vormen (een privaat, beveiligd, niet vanaf internet te benaderen domein). Zorgaanbieders kunnen aansluiten op dit besloten netwerk om veilig medische gegevens van hun patiënten digitaal met elkaar te delen - 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het Landelijk Schakelpunt regelt voor deze uitwisseling de controle op rechtmatig gebruik (autorisatie en authenticatie), het vinden van relevante bronnen (verwijsindex), het vastleggen van het controlespoor (logging) en beveiliging van het verkeer (encryptie).

Het Landelijk Schakelpunt ondersteunt de uitwisseling van de gegevens van patiënten vanaf de bron naar de geautoriseerde een geauthentiseerde opvrager. Dus de gegevens van de patiënten bevinden zich altijd decentraal, in de systemen van hun zorgverleners: zoals de huisarts en de apotheek.

Het Landelijk Schakelpunt bevat geen medische data, maar alleen een verwijsindex met burgerservicenummers (BSN’s). Op basis van het BSN kan de zorgverlener de medische gegevens van zijn patiënt bij andere zorgverleners inzien. De patiënt moet de eigen zorgaanbieder, die het dossier bijhoudt, wel toestemming geven voor het beschikbaar stellen van die gegevens.

Steeds vaker wordt AORTA gebruikt als afsprakenstelsel met netwerkvoorzieningen waarmee gegevens worden uitgewisseld. Niet alleen zorgverleners, maar ook patiënten behoren tot degenen die gegevens kunnen opvragen.

AORTA, met de voorzieningen in het Landelijk Schakelpunt, bestaat sinds 2012 en is in beheer bij de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). VZVZ is hiervoor opgericht door twintig partijen uit het zorgveld. Koepelorganisaties van eerste-, tweede- en derdelijnszorgaanbieders en patiënten vormen de Algemene Vergadering van VZVZ. In de uitvoering van het beleid werkt VZVZ nauw samen met alle betrokken partijen in het zorgveld, zoals koepelorganisaties van zorgaanbieders, regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s), ICT-dienstverleners en natuurlijk patiënten.

Het fundament onder VZVZ en AORTA: de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon.