Vernieuwde Autorisatierichtlijn Acute Zorg

De Autorisatierichtlijn Acute zorg regelt welk type zorgverlener wanneer medische gegevens kan opvragen tijdens spoedsituaties. Deze richtlijn is in het najaar van 2023 op enkele punten vernieuwd zodat deze weer volledige past bij de vereisten van de dagelijkse praktijk. Begin 2024 is deze vernieuwde autorisatierichtlijn gepubliceerd op deze website.

De scope

De scope van deze autorisatierichtlijn omvat de volgende organisaties in de spoedketen:

 • Huisarts (generalistisch werkende arts) en huisartsenpost
 • Spoedeisende hulp van het ziekenhuis (SEH)
 • Regionale ambulancevoorziening (RAV).

 

Wat is precies aangepast?

De wijzingen zijn verwerkt na overleg met vertegenwoordigers van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).

De wijzigingen per 2024 zijn:

 • Toevoegen van de rol verpleegkundig specialist, in de tabel op bijlage C,
 • Passage over authenticatiemiddelen door Zorg ID toe te voegen,
 • Passage over de toepassing van de patiëntenrecht en het gebruik van Mitz. 
 • Tekstuele wijzigingen. 
   
Eerdere wijzigingen:
 • De term basisarts is vervangen door de term arts, zoals ook in het UZI-register is opgenomen.
 • Uit de pilot “Opvragen PS op de spoedeisende hulp” in de regio Groningen bleek dat de achterliggende redenen om autorisaties toe te kennen niet voldoende duidelijk waren. Er is een verschil tussen de autorisaties voor artsen in deze Autorisatierichtlijn Acute zorg en die voor Medicatieveiligheid. Dit leidde tot vragen en naar aanleiding daarvan is de toelichting aangepast.
 • Op verzoek van de genoemde beroepsverenigingen is ook de passage over de bevoegdheden van de arts-assistenten op de spoedeisende hulp aangepast.
 • Vanuit het perspectief van security is expliciet opgenomen dat de bedrijfsarts en verzekeringsarts geen toegang hebben tot het LSP. 
 • De rolcode voor de Bachelor Medisch Hulpverlener is verwijderd. Dit was een tijdelijke rolcode. De pilotperiode is afgerond en het is nu wachten op de kamerbehandeling. Dat zal leiden tot een nieuwe rolcode die toegevoegd zal worden.
 • De officiële schrijfwijze van de arts verstandelijk gehandicapten is geworden: arts VG. Dit is verwerkt.

In samenspraak is de generalistische rol van de (apotheekhoudende) huisarts in de zorg en de daarbij behorende autorisatie vertaald naar de rollen van de arts VG en de specialist ouderengeneeskunde. Ook zij werken als generalistische artsen. Beide rollen zijn daarom opgenomen in de autorisatietabel, zodat de huisartsenpost, SEH en RAV een gestructureerd waarneem- of spoeddossier ontvangen, óók van mensen die zorg krijgen vanuit een instelling voor gehandicapten- en/of ouderenzorg. Dit werkt uitsluitend wanneer de medische dienst gebruik maakt van een daartoe gekwalificeerd (huisarts)informatiesysteem en nadrukkelijke toestemming is vastgelegd.

De gegevensuitwisseling tussen de organisaties in de spoedzorg is beschreven in de landelijke Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp (2014)