Hoe werkt het Landelijk Schakelpunt?

De huisarts en de apotheker houden elk een dossier over hun patiënten bij. Zij kunnen bepaalde informatie daaruit delen met andere zorgverleners. Dat gebeurt via het Landelijk Schakelpunt. Het grootste deel van de openbare en poliklinische apotheken, huisartsenpraktijken, huisartsenposten en ziekenhuizen in Nederland is daarop aangesloten. En daar komen steeds meer zorgaanbieders bij, zoals GGZ-instellingen, zelfstandige klinieken, VVT-instellingen en zorggroepen (voor ketenzorg).

Aansluiten

Voordat u gebruik kunt maken van het Landelijk Schakelpunt moet u hier met uw zorginformatiesysteem op aansluiten. Hoe u dat doet en wat u daarvoor nodig hebt, leest u op de pagina Aansluiten.

Aansluiten
 

Logo Volgjezorg

Opt-in: toestemming vragen

Twee zorgverleners kunnen medische gegevens van een patiënt beschikbaar stellen voor inzage door andere zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt: de huisarts en de apotheker. Zij mogen dat alleen doen met de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt: de opt-in.

Bij het vragen van toestemming moeten de huisarts en de apotheker de patiënt eerst goed informeren. De patiënt moet weten waar hij precies toestemming voor geeft. Dat staat beschreven in de folder “Ja! Ik wil grip op mijn zorg.” Door deze folder aan de patiënt te geven, voldoet de zorgaanbieder aan zijn informatieplicht. In de folder zit bovendien een toestemmingsformulier. Dat kan de patiënt invullen, ondertekenen en weer inleveren bij de huisarts of de apotheker.

Behalve schriftelijk toestemming geven kan de patiënt dit ook online doen. Veel huisartsenpraktijken en apotheken doen mee met de website volgjezorg.nl. Daar kan de patiënt zijn zorgverlener opzoeken en vervolgens, via DigiD met sms of met de DigiD app, online toestemming geven.

De derde mogelijkheid is dat de patiënt mondeling toestemming geeft in de huisartsenpraktijk of de apotheek.

Gegevens beschikbaar stellen

Met toestemming van de patiënt kunnen de huisarts en de apotheker medische gegevens van de patiënt beschikbaar stellen voor inzage door andere zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt. De beroepsgroep zelf heeft bepaald welke gegevens nodig zijn voor goede waarneming.

De huisarts stelt een gedeelte van het huisartsendossier van de patiënt beschikbaar: de professionele samenvatting. In deze huisartswaarneemgegevens staan:

 • De episodelijst (alle open episoden);
 • De journaallijst;
 • Voorschreven medicatie van de laatste vier maanden;
 • Metingen en uitslagen binnen de periode van het opgeleverde journaal;
 • Contra-indicaties;
 • Actuele overdrachtsgegevens.

De apotheker stelt een overzicht van de aan de patiënt verstrekte medicatie beschikbaar: het medicatie-overzicht. Hierin staan:

 • De aan de patiënt verstrekte medicatie in de laatste zes maanden;
 • De gegevens over intoleranties, contra-indicaties en allergieën.

Om deze gegevens beschikbaar te stellen voor andere zorgverleners melden de huisarts en de apotheker het burgerservicenummer (BSN) van de patiënt aan bij het Landelijk Schakelpunt. Aan de hand via dit BSN kunnen andere zorgverleners de medische gegevens opvragen en inzien.
 

Gegevens opvragen en inzien

Zorgverleners kunnen de medische gegevens van patiënten opvragen en inzien als zij een behandelrelatie hebben met de patiënt én als dit nodig is voor de behandeling van de patiënt.

Deze zorgverleners zoeken met het BSN van de patiënt naar beschikbare medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Die gegevens zijn en blijven decentraal opgeslagen bij de bron; de dossierhoudende huisarts of apotheker. Na een succesvolle bevraging van het Landelijk Schakelpunt kunnen zij de beschikbare medische gegevens van de patiënt inzien. Niet alle zorgverleners kunnen alle beschikbare gegevens van de patiënt bekijken.

De gegevens uit het huisartsdossier zijn alleen beschikbaar voor waarnemend huisartsen, bijvoorbeeld op de huisartsenpost. Na behandeling sturen zij via het Landelijk Schakelpunt een waarneembericht terug naar de huisarts van de patiënt. Voor andere zorgverleners zijn deze gegevens niet beschikbaar.

De gegevens uit het medicatie-overzicht van de apotheek zijn beschikbaar voor meerdere zorgverleners:

 • (Dienst)apotheken, ook in ziekenhuizen;
 • (Waarnemend) huisartsen;
 • Medisch specialisten, in ziekenhuizen en andere instellingen.