Autorisatierichtlijnen

De uitwisseling van gegevens geschiedt conform eerder gemaakte samenwerkingsafspraken, waaronder wie welke gegevens mag inzien en onder welke condities. Dit heten autorisatieafspraken. Deze autorisatieafspraken worden per zorgproces vastgelegd in een autorisatierichtlijn.

Autorisatierichtlijn Acute Zorg

De gegevensuitwisseling tussen de organisaties in de spoedzorg is beschreven in de landelijke Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp (2014), hierna ook vermeld als Richtlijn Gegevensuitwisseling Acute zorg. Hierin is vastgelegd welke berichten moeten worden uitgewisseld in de spoedeisende zorg voor continuïteit van de zorg.
Het is hierbij belangrijk om af te spreken welke rol (type zorgverlener) welke gegevens wanneer kan opvragen en delen. Dat wordt in deze autorisatierichtlijn beschreven.

De scope van deze autorisatierichtlijn omvat de volgende organisaties in de spoedketen:
  • Huisarts (generalistisch werkende arts) en huisartsenpost
  • Spoedeisende hulp van het ziekenhuis (SEH)
  • Regionale ambulancevoorziening (RAV).

In de VVT- en gehandicaptensector maakt de medische dienst van een zorgaanbieder regelmatig gebruik gemaakt van een HIS. In de autorisatierichtlijn is er rekening mee gehouden dat een LSP-geaccepteerd huisartsinformatiesysteem (HIS) het waarneemdossier kan opleveren en het waarneemverslag kan vastleggen bij acute zorg. De rollen ArtsVG en specialist ouderengeneeskunde zijn opgenomen in de autorisatietabel, als zijnde generalistisch werkende artsen.

Autorisatierichtlijn Pilot Mondzorg Medicatieverstrekkingen

Met de Autorisatierichtlijn Mondzorg (2020) is geregeld dat de tandarts medicatieverstrekkingen bij de openbare apotheker(s) kunnen opvragen. Deze richtlijn beschrijft de afspraken rond het uitwisselen van medicatiegegevens. Het doel is het verbeteren van de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg in de mondzorg.
Aan de hand van deze pilots onderzoeken wij de meerwaarde van medicatiegegevens voor de tandarts. Er doen drie tandartspraktijken mee aan de pilot en zij vragen op bij de openbare apotheken in een tijdelijk samenwerkingsverband. Begin 2022 zijn naar verwachting de eerste resultaten van de pilots beschikbaar. De pilots zijn een voorbereiding op het programma Medicatieoverdracht

De scope van deze autorisatierichtlijn omvat de volgende organisaties:
  • Tandartspraktijk

Autorisatierichtlijn Waarneemgegevens

De Autorisatierichtlijn Waarneemgegevens legt vast welke zorgverleners in de generalistische zorg waarneemgegevens kunnen opvragen via het Landelijk schakelpunt. Generalistisch werkende zorgverleners zijn huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijke gehandicapten, verpleegkundig specialisten en physician assistants. Er kan sprake zijn van waarneemsituaties en/of van medebehandeling. De autorisatieafspraken worden o.a. vertaald naar het medisch autorisatieprotocol in het LSP en in de door deze zorgverleners gebruikte medische informatiesystemen.

Autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid

In de Autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid is geregeld welk type zorgverlener bepaalde medicatiegegevens kan opvragen en beschikbaar stellen, wanneer er sprake is van een behandelrelatie met de patient. De autorisatierichtlijn beschrijft ook de afgesproken werkwijze om de actuele medicatie-overzichten voor te bereiden voor poliklinische consulten in het ziekenhuis. De werkwijze bij het mandateren van direct bij de behandeling betrokken medewerkers is eveneens uitgewerkt. De autorisatierichtlijn ondersteunt de richtlijn Overdracht van de medicatiegegevens in de keten dat het doel heeft om de medische en farmaceutische zorg veiliger te maken.

De scope van deze autorisatierichtlijn omvat de volgende organisaties:
  • Medische centra, zoals universitair medische centra, ziekenhuizen, revalidatie-instellingen
  • GGZ-instellingen
  • Openbare apotheken en instellingsapotheken
  • Huisartsen, apotheekhoudende huisartsen en huisartsenposten
  • Instellingen voor verstandelijk gehandicapten
  • Zelfstandige klinieken