Autorisatierichtlijnen

De uitwisseling van gegevens geschiedt conform eerder gemaakte samenwerkingsafspraken, waaronder wie welke gegevens mag inzien en onder welke condities. Dit heten autorisatieafspraken. Deze autorisatieafspraken worden per zorgproces vastgelegd in een autorisatierichtlijn.

Vernieuwde Autorisatierichtlijn Acute Zorg

De Autorisatierichtlijn Acute zorg regelt welk type zorgverlener wanneer medische gegevens kan opvragen tijdens spoedsituaties. Deze richtlijn is in het najaar van 2022 op enkele punten vernieuwd zodat deze weer volledige past bij de vereisten van de dagelijkse praktijk. Eind 2022 is de vernieuwde richtlijn ook door de laatste beroepskoepel ondertekend.

De scope van deze autorisatierichtlijn omvat de volgende organisaties in de spoedketen:
 • Huisarts (generalistisch werkende arts) en huisartsenpost
 • Spoedeisende hulp van het ziekenhuis (SEH)
 • Regionale ambulancevoorziening (RAV).

 

Wat is precies aangepast?

De wijzingen zijn verwerkt na overleg met vertegenwoordigers van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).

De wijzigingen zijn:

 • De term basisarts is vervangen door de term arts, zoals ook in het UZI-register is opgenomen.
 • Uit de pilot “Opvragen PS op de spoedeisende hulp” in de regio Groningen bleek dat de achterliggende redenen om autorisaties toe te kennen niet voldoende duidelijk waren. Er is een verschil tussen de autorisaties voor artsen in deze Autorisatierichtlijn Acute zorg en die voor Medicatieveiligheid. Dit leidde tot vragen en naar aanleiding daarvan is de toelichting aangepast.
 • Op verzoek van de genoemde beroepsverenigingen is ook de passage over de bevoegdheden van de arts-assistenten op de spoedeisende hulp aangepast.
 • Vanuit het perspectief van security is expliciet opgenomen dat de bedrijfsarts en verzekeringsarts geen toegang hebben tot het LSP. 
 • De rolcode voor de Bachelor Medisch Hulpverlener is verwijderd. Dit was een tijdelijke rolcode. De pilotperiode is afgerond en het is nu wachten op de kamerbehandeling. Dat zal leiden tot een nieuwe rolcode die toegevoegd zal worden.
 • De officiële schrijfwijze van de arts verstandelijk gehandicapten is geworden: arts VG. Dit is verwerkt.

In samenspraak is de generalistische rol van de (apotheekhoudende) huisarts in de zorg en de daarbij behorende autorisatie vertaald naar de rollen van de arts VG en de specialist ouderengeneeskunde. Ook zij werken als generalistische artsen. Beide rollen zijn daarom opgenomen in de autorisatietabel, zodat de huisartsenpost, SEH en RAV een gestructureerd waarneem- of spoeddossier ontvangen, óók van mensen die zorg krijgen vanuit een instelling voor gehandicapten- en/of ouderenzorg. Dit werkt uitsluitend wanneer de medische dienst gebruik maakt van een daartoe gekwalificeerd (huisarts)informatiesysteem en nadrukkelijke toestemming is vastgelegd.

De gegevensuitwisseling tussen de organisaties in de spoedzorg is beschreven in de landelijke Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp (2014)

Autorisatierichtlijn Pilot Mondzorg Medicatieverstrekkingen

Met de Autorisatierichtlijn Mondzorg (2020) is geregeld dat de tandarts medicatieverstrekkingen bij de openbare apotheker(s) kunnen opvragen. Deze richtlijn beschrijft de afspraken rond het uitwisselen van medicatiegegevens. Het doel is het verbeteren van de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg in de mondzorg.
Aan de hand van deze pilots onderzoeken wij de meerwaarde van medicatiegegevens voor de tandarts. Er doen drie tandartspraktijken mee aan de pilot en zij vragen op bij de openbare apotheken in een tijdelijk samenwerkingsverband. Begin 2022 zijn naar verwachting de eerste resultaten van de pilots beschikbaar. De pilots zijn een voorbereiding op het programma Medicatieoverdracht

De scope van deze autorisatierichtlijn omvat de volgende organisaties:
 • Tandartspraktijk

Autorisatierichtlijn Waarneemgegevens

De Autorisatierichtlijn Waarneemgegevens legt vast welke zorgverleners in de generalistische zorg waarneemgegevens kunnen opvragen via het Landelijk schakelpunt. Generalistisch werkende zorgverleners zijn huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijke gehandicapten, verpleegkundig specialisten en physician assistants. Er kan sprake zijn van waarneemsituaties en/of van medebehandeling. De autorisatieafspraken worden o.a. vertaald naar het medisch autorisatieprotocol in het LSP en in de door deze zorgverleners gebruikte medische informatiesystemen.

Autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid

In de Autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid is geregeld welk type zorgverlener bepaalde medicatiegegevens kan opvragen en beschikbaar stellen, wanneer er sprake is van een behandelrelatie met de patient. De autorisatierichtlijn beschrijft ook de afgesproken werkwijze om de actuele medicatie-overzichten voor te bereiden voor poliklinische consulten in het ziekenhuis. De werkwijze bij het mandateren van direct bij de behandeling betrokken medewerkers is eveneens uitgewerkt. De autorisatierichtlijn ondersteunt de richtlijn Overdracht van de medicatiegegevens in de keten dat het doel heeft om de medische en farmaceutische zorg veiliger te maken.

De scope van deze autorisatierichtlijn omvat de volgende organisaties:
 • Medische centra, zoals universitair medische centra, ziekenhuizen, revalidatie-instellingen
 • GGZ-instellingen
 • Openbare apotheken en instellingsapotheken
 • Huisartsen, apotheekhoudende huisartsen en huisartsenposten
 • Instellingen voor verstandelijk gehandicapten
 • Zelfstandige klinieken