Vergoedingen voor huisartsenpraktijken

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft met de LHV afspraken gemaakt over de financiering van het Landelijk Schakelpunt. Afspraken over vergoedingen zijn vastgelegd in het Vergoedingenreglement. Op basis van dit reglement stelt VZVZ de vergoeding voor een individuele zorgaanbieder vast en betaalt deze uit. Uitsluitend aan dit reglement kunnen aanspraken en rechten worden ontleend.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vergoedingen voor UZI-middelen en LSP-vergoedingen.

Onderstaand vindt u het geldende Vergoedingenreglement. De Corona-opt-ins komen niet voor vergoeding in aanmerking. In 2020 is hiervoor een Addendum op het Vergoedingenreglement opgesteld.

Vergoeding UZI-middelen

Update 2024: Op dit moment worden er gesprekken gevoerd over de UZI-vergoedingsregeling voor 2024. Zodra er een eventueel akkoord is, leest u dat op deze plek.

Om op het Landelijk Schakelpunt te kunnen werken, heeft u UZI-middelen nodig. Huisartsenpraktijken komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten hiervan. We hebben alle voorwaarden voor u op een rij gezet in de factsheet Vergoeding UZI-middelen voor huisartsenpraktijken. De regeling voor UZI-middelen loopt door in 2023.

LSP-vergoedingen

Update 2024: Zorgverzekeraars Nederland is in gesprek met de LHV over de LSP-vergoedingen voor huisartsen in 2024. Op het moment dat er definitieve afspraken zijn, informeert de LHV haar achterban en actualiseren wij op deze plek de informatie.

De LSP-vergoedingsregeling voor 2023 loopt t/m 31 december 2023. De LSP-vergoedingen worden uitgekeerd tot het moment dat de leverancier/zorgaanbieder over is op Mitz. Tot dat moment komt de (apotheekhoudende) huisarts in aanmerking voor opt-in vergoeding voor de toestemmingen die tot dat moment zijn aangemeld. Om in aanmerking te komen voor de (her)aansluitvergoeding moet u zijn aangesloten op het LSP op uiterlijk 31 december 2023.

In 2023 loopt de vergoedingsregeling door met vereenvoudiging van het administratieve proces, waarbij de vergoedingen worden berekend op basis van het patiëntenaantal van 1 januari 2021 (m.u.v. organisatiewijzigingen).

Voor de vergoedingen blijven dezelfde tarieven als in 2021 gelden.

De vergoedingsregeling stopt op termijn in deze vorm vanwege de introductie van de online toestemmingenvoorziening Mitz. De burger kan met deze voorziening zelf de toestemming regelen en vastleggen in een online portaal. De toestemming wordt dan niet meer door de huisartsenpraktijk vastgelegd in uw applicatie, maar door de burger in Mitz.

Een huisartsenpraktijk komt in aanmerking voor verschillende LSP-vergoedingen:

  1. Structurele vergoeding
    Als u bent aangesloten op het Landelijk Schakelpunt en het daadwerkelijk gebruikt, krijgt u jaarlijkse een tegemoetkoming. Dit is voor de kosten die u maakt voor de software voor uw aansluiting op het Landelijk Schakelpunt en de tijd en moeite die u daarin steekt.
  2. Opt-in vergoeding
    De opt-in vergoeding is een tegemoetkoming voor uw inspanning voor het vragen en registreren van de toestemming van de patiënt. De opt-in vergoeding is een variabel bedrag, gebaseerd op het aantal toestemmingen dat is aangemeld bij het Landelijk Schakelpunt. U ontvangt deze vergoeding eenmalig per toestemming.
  3. De aansluitvergoeding
    De aansluitvergoeding is een eenmalige vergoeding voor huisartsenpraktijken die als gevolg van een nieuwe praktijkstart of praktijkovername kosten maken voor de aansluiting op het Landelijk Schakelpunt.
Tarieven

Onderstaande tarieven zijn gebaseerd op de vergoedingsafspraken 2020 en deze regeling loopt door in 2023.

1. Structurele vergoeding € 0,27 ingeschreven patiënt bij meer dan 25% opt-in
2a. Opt-in vergoeding € 0,89 per uniek aangemeld BSN
2b. Verhoogde opt-in vergoeding € 1,18 per uniek aangemeld BSN (NB. alleen bij een percentage van 35% of hoger en i.p.v. de opt-in vergoeding)
3. Eenmalige aansluitvergoeding € 1.862,- voor nieuwe praktijken;
€ 623,- bij heraansluiting bij praktijkovername

Alle details over LSP-vergoedingen, de bedragen waar u voor in aanmerking komt en de manier van uitbetalen, vindt u in de factsheet LSP-vergoedingen voor huisartsenpraktijken.

Herijking patiëntenaantallen

Voor het berekenen van de LSP-vergoedingen maakt VZVZ gebruik van het patiëntenaantal in uw praktijk. VZVZ toetst de patiëntenaantallen van de huisartsenpraktijken die zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. In 2022 heeft deze herijking van het patientenaantal voor het laatst plaatsgevonden. De LSP vergoedingen in 2023 worden berekend op basis van het patientenaantal van 1 januari 2022. Uitzondering hierop zijn organisatiewijzigingen zoals fusies, splitsingen, overnames etc. en nieuwe aansluitingen. Hierover kan de praktijk zelf met VZVZ in contact treden.

Meer informatie vindt u in de factsheet Herijking patiëntenaantal huisartsenpraktijken.