Via verschillende zorgtoepassingen kunnen zorgaanbieders bepaalde medische gegevens via deze infrastructuur digitaal uitwisselen - 24 uur per dag, 7 dagen per week. In onderstaand overzicht vindt u alle zorgtoepassingen die zijn beschreven in het AORTA-afsprakenstelsel en beschikbaar zijn op het Landelijk Schakelpunt.

Huisartswaarneemgegevens

De zorgtoepassing Huisartswaarneemgegevens (Hwg) ondersteunt de waarneming door generalistisch werkende artsen tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten. Onder generalistisch werkende artsen vallen AVG-artsen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde.

Medicatiegegevens

Apotheken kunnen via het Landelijk Schakelpunt medische gegevens van patiënten delen met andere zorgverleners. Dat gaat om medicatiegegevens: medicijnen die aan de patiënten zijn verstrekt en gegevens over zijn intoleranties, contra-indicaties en allergieën.

Vooraankondiging medicatievoorschriften

Ziekenhuizen kunnen via het Landelijk Schakelpunt medicatievoorschriften versturen naar apotheken. Deze functionaliteit noemen we een ‘Vooraankondiging’, omdat het voorschrift (nog) niet is voorzien van een digitale handtekening van de voorschrijver. Daardoor is het wettelijk gezien geen officieel recept. De voorschrijver heeft dan ook geen UZI-pas nodig om het voorschrift te versturen. De koepelorganisaties van apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ) bespreken nog met de overheid of de wettelijke regeling kan worden veranderd.

LSP Ketenzorg

VZVZ biedt met LSP Ketenzorg gegevensuitwisseling voor programmatische zorg door huisartsen en hun ketenpartners. Zorgprogramma’s voor ouderenzorg en voor patiënten met astma/COPD, CVRM, diabetes of hartfalen worden ondersteund. Nieuwe zorgprogramma’s zijn in ontwikkeling.

Jeugdgezondheidszorg toepassingen

JGZ-organisaties gebruiken een Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) om gegevens die van belang zijn voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen van 0 tot 18 jaar vast te leggen. De dossiers worden gebruikt bij elk contactmoment voor registratie en informatie door de JGZ-zorgverleners (arts, verpleegkundige of assistent). Het Landelijk Schakelpunt ondersteunt de JGZ-organisaties bij de dossieroverdracht onderling en bij de uitwisseling van vaccinaties en hielprikscreening met het RIVM.

Opvragen professionele samenvatting RAV & SEH

Met het opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts kunnen de zorgverleners op de meldkamer, ambulance of SEH over meer informatie beschikken over de medische achtergrond van de patiënt. De beschikbaarheid van deze medische gegevens kan ondersteunen bij de beoordeling van de situatie van de patiënt en de zorgverlening verbeteren.

Spoedverwijzing van HAP naar SEH

Met de spoedverwijzing worden gegevens van patiënten die van de HAP naar de SEH worden verwezen digitaal en gestructureerd verstuurd. Vanuit de HAP zijn de patiëntgegevens zoals NAW, reden van verwijzing en meetwaarden direct in het informatiesysteem van de SEH inzichtelijk en kunnen gestructureerd in het patiëntendossier overgenomen worden.

Basisgegevensset Zorg (BgZ)

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg. Dit betreft vooral situaties waarbij overdracht van zorg tussen zorgaanbieders plaatsvindt en/of behoefte bestaat aan een patiëntsamenvatting met eerdere behandelingen die bij andere zorgaanbieders hebben plaatsgevonden.

Mede vanwege verplichtingen van diverse regelingen (zoals VIPP5) en aanstaande wet- en regelgeving bestaat een toenemende behoefte om de BgZ op een veilige en gestandaardiseerde wijze beschikbaar te stellen tussen zorgaanbieders. Het LSP is een van de infrastructuren waarover de BgZ uitgewisseld kan worden.

Basisgegevens GGZ (BgGGZ)

De basisgegevens GGZ (BgGGZ) is een gegevensdienst binnen MedMij en omvat in eerste aanleg 23 zorginformatiebouwstenen (zibs). Deze bouwstenen zijn deels ontleend aan de bouwstenen BgZ en zijn voor een gedeelte aangevuld met GGZ-specifieke bouwstenen. Deze gegevensdienst is een verplicht onderdeel in de VIPP GGZ-regeling. Mogelijk wordt de dienst de komende jaren verder uitgebreid.

Opvragen medicatie en ICA door de Ambulance via het LSP

Zorgverleners op de ambulance kunnen de verstrekte medicatie en ICA-gegevens opvragen bij apotheken.

Spoedmelding HAP naar Meldkamer

Met deze zorgtoepassing komen de gegevens van de HAP gestructureerd in het informatiesysteem van de Meldkamer beschikbaar, kunnen daar direct in het eigen werkproces gebruikt worden en naar de ambulance worden doorgestuurd.

LSP+ gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals en PGO

LSP+ is als DVZA een uitbreiding van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Hiermee wordt gegevensuitwisseling mogelijk tussen zorgprofessionals en zorggebruikers met een PGO. Deze uitwisseling vindt op een veilige manier plaats via het MedMij Afsprakenstelsel. Met LSP+ kunnen MSZ-instellingen voldoen aan de VIPP 5 regelingen modules 1 en 2.