Basisgegevens GGZ (BgGGZ)

Moeder met kinderen in wachtkamer

BgGGZ op het LSP

De BgGGZ omvat een aantal informatieblokken die zowel de cliënt, diens context en diens medisch functioneren beschrijven. Door deze, doorgaans in een EPD, beschikbare informatie gestandaardiseerd aan te bieden kan een cliënt ongeacht de gekozen PGO altijd beschikken over de eigen gegevens waardoor regie op de eigen gezondheid wordt versterkt. Zorgaanbieders voldoen op deze wijze aan wet- en regelgeving met betrekking tot het digitaal beschikbaar stellen van patiëntgegevens.

Samenwerkende partijen

VIPP GGZ

De VIPP GGZ regeling gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van e-health.

Deze regeling draagt bij aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook geeft het een impuls aan sector-overstijgende samenwerkingen.

Samenwerkende partij

Voor wie is dit beschikbaar?

Geestelijke gezondheidszorg
ICT-leveranciers

Op zoek naar technische informatie?

De benodigde documentatie voor de zibs voor Module A1 en A2 vindt u op de website van het programma VIPP GGZ.

Naar documentatie
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Heeft u vragen over de zorgtoepassing BgGGZ? Neem dan contact op met onze Productmanager GGZ.

Zweder Bergman

Zweder Bergman

Productmanager GGZ