Basisgegevensset Zorg (BgZ)

Basisgegevens Zorg

De BgZ via het LSP

Bij verwijzing of overdracht van de patiënt hoort ook een overdracht van gegevens. Dit zijn onder andere de verwijsbrief en andere relevante documenten. Nu bestaat de mogelijkheid om hierbij ook de Basisgegevensset Zorg (BgZ) mee te sturen. De BgZ is gedefinieerd als de minimale set patiëntgegevens die altijd relevant is, daarmee kan snel worden voorzien in een basisbehoefte ongeacht het type zorg. Ook bestaat de BgZ uit zorginformatiebouwstenen waarmee eenheid van taal is geborgd. Dit is van belang voor een eenduidige interpretatie van deze gegevens. Doordat de BgZ uit een gestructureerde set van gegevens bestaat en met afgesproken standaarden digitaal tussen zorgaanbieders wordt uitgewisseld, is het mogelijk om deze gegevens te hergebruiken in de zorginformatiesystemen (bijvoorbeeld in het EPD). Daarmee worden fouten voorkomen en kan er efficiënter worden gewerkt.

Zorgtoepassingen

Op het LSP werken we met zogeheten zorgtoepassingen. De BgZ is onderdeel vande zorgtoepassing Verwijzen en overdragen in de Medisch Specialistische Zorg.Dezezorgtoepassingis gebaseerd op de informatiestandaard BgZ medischspecialistische zorg. De zorgtoepassing zal beide use cases uit de informatiestandaard ondersteunen: 

  1. Meesturen BgZ bij een verwijzing of overdracht.
  2. Opvragen BgZ van een eerdere behandeling bij een andere zorgaanbieder. 
     

Ook is het mogelijk om met deze zorgtoepassing de overige bij de verwijzing/overdracht behorende documenten (in PDF/A ), zoals correspondentie met de BgZ via het LSP uit te wisselen. Met deze zorgtoepassing geeft VZVZ invulling aan de benodigde ondersteuning van VIPP 5 module 3.

Samenwerkende partijen

Registratie aan de bron

De BgZ is voortgekomen uit het programma Registratie aan de bron en wordt gezien als een belangrijke stap om te komen tot eenduidig registreren voor hergebruik.

Samenwerkende partij

Voor wie is dit beschikbaar?

Medisch-specialistische zorg
ICT-leveranciers

Op zoek naar meer informatie?

Het uitwisselen van de BgZ en bijbehorende documenten is technisch op het LSP mogelijk gemaakt met de FHIR standaard. We starten nu de fase om met een aantal partijen uit het zorgveld (leveranciers en zorgaanbieders) de uitwisseling van de BgZ via het LSP te beproeven. Mocht u geïnteresseerd zijn om een pilot met ons te doen neem dan contact op met onze productmanager.

Neem contact op
Schakelkast netwerk

Ondersteuning

Heeft u vragen over de zorgtoepassing BgZ? Neem dan contact op met onze Productmanager Zorgtoepassingen.

Logo VZVZ

Wim van Duuren

Productmanager Zorgtoepassingen