Onderzoek

VZVZ is, namens de op het Landelijk Schakelpunt (LSP) aangesloten zorgaanbieders, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking via het LSP. VZVZ ziet daarom toe op de zorgvuldige naleving van de wet- en regelgeving rond de elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens. Een belangrijk onderdeel hiervan is het proces van het verkrijgen en verwerken van toestemmingen van patiënten.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist dat de elektronische uitwisseling van medische gegevens van patiënten alleen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken patiënten mag plaatsvinden. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van deze wet en heeft bepaald waar het verkrijgen en vastleggen van toestemming aan moet voldoen:

  • de toestemming moet uitdrukkelijk zijn gevraagd aan de patiënt en aantoonbaar zijn vastgelegd in het informatiesysteem van de zorgaanbieder;
  • toestemmingsinformatie moet voorafgaand aan de toestemmingsvraag worden verstrekt aan de patiënt. Dit kan door middel van de Volgjezorg-voorlichtingsfolder;
  • fouten bij registratie van ‘geen toestemming’ (nee) moeten maximaal worden uitgesloten.

 

Toezicht

VZVZ is als verantwoordelijke aan te spreken op het voldoen aan bovengenoemde eisen. Daarom voert VZVZ toezicht uit op de aangesloten zorgaanbieders die te maken hebben met het proces van toestemmingen verkrijgen en vastleggen.

Steekproefsgewijs toetst VZVZ of zorgaanbieders werken volgens de toestemmingsprocedure. Dit gaat als volgt:

  • de zorgaanbieder krijgt een e-mail met de uitnodiging een digitale self-assessment toets in te vullen;
  • na het invullen van de vragenlijst ontvangt de zorgaanbieder automatisch de uitkomst van de self-assessment. In sommige situaties kunnen maatregelen worden opgelegd, in andere gevallen brengen wij adviezen uit. De zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor de opvolging van de maatregelen. Uiteraard kan de zorgaanbieder hier ondersteuning van VZVZ bij krijgen.
  • steekproefsgewijs maakt VZVZ een tweede selectie van zorgaanbieders waar de medewerker Registraties en Toestemmingen van VZVZ op bezoek gaat.

Het is voor zowel de zorgaanbieder als VZVZ van belang dat toestemmingen rechtmatig worden verkregen. Ingevolge van artikel 3, leden 2 t/m 8 van de Gebruikersovereenkomst zijn zorgaanbieders verplicht hieraan hun medewerking te verlenen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over toezicht en het onderzoek dat VZVZ uitvoert? Neem dan contact op met Thekla Jeurissen.

Thekla Jeurissen

Thekla Jeurissen

Toezichthouder Toestemmingen